DOPLNKOVÉ A POMOCNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Požiarne a výlezné rebríky

 

 

Nevyhnutnou súčasťou každej priemyselnej a civilnej budovy
z pohľadu bezpečnosti a požiarnej ochrany sú požiarne resp. jednoduché výlezné rebríky v počte a ich umiestnením, ktoré vychádza z projektovej dokumentácie a zodpovedá príslušným normám a štandardom.

Návrh a výroba požadovaných typov rebríkov je v súlade
s projektovou dokumentáciou s prihliadnutím na ich umiestnenie, spôsob upevnenia a výšku objektu pri dodržaní požadovaných štandardov a platných noriem.

 

 

Copyright 2014 meticon, a.s.